2020-11-13

FacebookGoogleLinkedInTwitter

Skolens ordensreglement

Elevene, foreldrene og lærerne ved skolen har i fellesskap ansvar for å skape et skolemiljø som tar vare på den enkeltes trivsel og på skolens utstyr og bygninger. Reglene skal uttrykke betydningen av god orden og anstendig oppførsel.

For å skape et trivelig skolemiljø og gode forhold i klasserommene og våre felles arealer, skal:

 • nødvendig skolemateriell medbringes hver dag
 • pultene rydde setter hver time
 • elevene ut av klasserommene i friminuttene, slik at det kan luftes
 • elevene sikres tid til å spise lunsj
 • alle elever ut i skolegården i friminuttene med mindre annet er avtalt
 • inspeksjon besørges avlærerne

Ordensreglene:

 1. Elevene skal ikke utøve forstyrrende uro i undervisningstimene
  • Forsentkomming noteres av læreren. Ved fravær skal lærer underettes skriftlig.
  • Klassene har ansvar for å holde klasserom og utstyr (pulter, stoler, bøker m.v.) i orden.
  • Vi ønsker at elevene skal ha med sunn og næringsrik mat.
 2. Snøballkasting, rullebrett og rulleskøyter er kun tillatt på anvist sted.
 3. Etter at sykkelprøven er avlagt, kan elevene sykle til skolen. Det skal brukes hjelm. Sykling på skolens område er tillatt etter kl. 15.00. På Solhatten er sykling ikke tillatt før fritidshjemmet er slutt.
 4. Det er ikke lov til å røyke, snuse eller bruke rusmidler i skoletiden eller ved skolens arrangementer.
 5. Enhver besittelse eller bruk av lighter, fyrstikker, kniv, våpen og lignende gjenstander er forbudt.
 6. Mobiltelefoner, elektroniske spill og lignende skal være avslått i skoletiden.
 7. Det skal ikke utøves vold, verken av fysisk eller psykisk art, på skolen.
 8. Leker kan medbringes etter avtale med lærer.

Brudd på ordensreglene kan føre til:

 1. Mobil, m.v. kan inndras ved bruk i skoletiden. Ved førstegangsbrudd kan den hentes på kontoret etter skoletid. Ved gjentakelse må den hentes av foreldrene.
 2. Ved glemming av skolemateriell kan det føres anmerkninger.
 3. Elevene plikter å rette seg etter påtale fra de ansatte ved skolen.
 4. Ved skade på bygninger, møbler, skolemateriell mv., kan skolen kreve utbedring eller erstatning fra den/de som forårsaket skaden eller deres foresatte.
 5. Ved alvorlige eller gjentatte brudd på ordensreglene, innkalles foreldre til møte med klasselærer og daglig leder. Utvisning av eleven er en mulig reaksjon, og kan vedtas av daglig leder.
Elever i 1. – 7.klasse kan utvises inntil 1 dag, elever i 8. – 10.klasse inntil 3 dager. Forholdet skal meldes skriftlig til hjemmet.
Alvorlige og gjentatte brudd på ordensreglene vil kunne influere på uttalelsen i orden og oppførsel på avgangsvitnemålet.
Vedtak om uttalelser i vitnemål og utvisning er enkeltvedtak som kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er 3 uker fra vedtaket er mottatt av klager. Klageinstans er Fylkesmannen i Oslo og Akershus.


Tilbake