Fredagsnytt 27.oktober - uke 43

2017-10-27

FacebookGoogleLinkedInTwitter

Fredagsnytt 27.oktober - uke 43

Kjære foresatte ved Steinerskolen i Asker Her kommer informasjon om årets loddsalg som hver elev ved skolen skal bidra til. Se vedlagt brev. Hilsen Julemarkedskomiteen

Fredagsnytt 27.oktober - uke 43
Til alle foresatte og elever ved Steinerskolen i Asker 
Skoleårets nye lovendring for alle skoler i Norge er §9A i opplæringsloven, nulltoleranse for mobbing og krenkende adferd. Lovendringen innebærer ikkenoe  vesentlig nytt i forhold til skolens eksisterende rutiner og planer, men lovteksten er skjerpet i formulering og reaksjonsform. Bl.a. har Fylkesmannen blitt tildelt en mer sentral rolle i forhold til enkeltvedtak. Skolen kommer til at gjøre endringer og tillegg på ordensreglementet på bakgrunn av dette. Vi understreker at skolen har som mål å være et godt og trygt sted å oppholde seg i og gi gode muligheter til at elevene får utvikle seg. Derfor skal respekt ovenfor hverandre og skolen få råde i hele skolemiljøet.
Skolen har nulltoleranse mot enhver krenking av medelever og lærere. Krenkende budskap skal ikke forekomme, enten dette skjer gjennom tale, ved bruk av mobil, data eller andre måter. Vår omgangsform med og omtale av hverandre skal avspeile respekt. Alle, både elever og ansatte, har ansvar for at ingen skal oppleve utenforskap.
Skolens ansvar er primært det som forekommer i skoletiden, men vi må også ta ansvar for å megle hvis uheldige private forhold påvirker elevenes skolehverdag.
Skolen sender ut ansatte på kurs i november som omhandler dette temaet.
Varslingsplikt:
Alle ansatte, elever og foresatte må varsle daglig leder ved observert, opplevd eller rapportert mobbing eller krenkende adferd.
Saksbehandling:
Skolen plikter å utarbeide en handlingsplan innen fem dager etter mottatt varsel. Saken avsluttes når de involverte parter føler seg ivaretatt.
Med vennlig hilsen
Johannes Sandstrøm
Daglig leder

NB! Ekstraordinært Foreldreråd mandag 9. oktober – flyttet til mandag 6. november
I styret til Steinerskolen i Asker sitter det 3 foreldrerepresentanter.Richard Christophersen sin plass er nå på valg, og han stiller som kandidat for gjenvalg. FAU ber andre kandidater om å ta kontakt med Petter Nyquist petter.nyquist@norkart.no innen 6. oktober.
Valget av representant gjennomføres i ekstraordinært Foreldreråd (utvidet FAU) mandag 6. november kl 19:00 på storskolen, der alle foreldre til barn på skolen har stemmerett.  Tilbake